Schenkingsakte Koningin Gerberga (968)
Foto gemaakt op 4 april 2014 in het Rijksarchief te Maastricht
(Foto ten bate van het boek Klimmens kerk: een topmonument!,
Frans Crutzen, ISBN 97890821329-2-2)


(vertaling)

In Naam van de Heilige en Ondeelbare DrieŽenheid;
Gerberga, door de genade Gods in alle nederigheid koningin van Frankrijk;
omdat geheel de Heilige Kerk vanaf het begin van het Christendom, wanneer Wij alle kerkelijke goederen aan ons oog voorbij laten gaan, voornamelijk door giften van koningen is verrijkt,
achten Wij het waarlijk passend, deze oude gewoonte volgend, door iets van Onze bezittingen de Kerk te eren en te verheffen, in de hoop met eeuwige goederen beloond te worden door de Heer, Wiens liefdevolle bestiering Onze handelingen ten goede moge leiden.
Daarom zij het bekend aan alle gelovigen, zowel die nu leven als die na hen komen zullen, dat Wij, die ons zeer verheugen dat de plaats van de Heilige Remigius, de roemrijke leraar en Apostel der Franken, door toename van rechten een gelukkige voorspoed heeft en door velerlei bezit van goederen verrijkt is, op raad en ook met goedertieren en welwillende instemming van Heer Otto, onze doorluchtige Keizer, aan de Heilige Remigius overdragen door de hand van onze trouwe Raadsheer Graaf Arnulf, die wij hiertoe plechtig de wettige opdracht verlenen een eigengeŽrfd goed, Ons wettig toebehorend, toegewijd aan de Heilige Petrus, genaamd Meerssen in het Graafschap Maasgouw, met alles wat bij dat goed behoort,
t.w. Klimmen en Lith met aanhorigheden,
Herten en Angleur met aanhorigheden,
en daarbij voegend alle andere rechten, die reeds vroeger van Koninklijke inkomsten tot Heerlijk recht geworden zijn;
dit ten overstaan en onder goedkeuring en bevestiging van Gerardus, Bisschop van Toul, en de Graven Emmo en Ansfried en nog enige andere mannen van adel, terwijl Wij alleszins vertrouwen vooral door de verdiensten van onze zo grote Vader en Beschermheilige te worden geholpen en dit alles doen voor Ons eigen zieleheil en tot lafenis van Onze eerste echtgenoot zaliger gedachtenis, Giselbertus, en Zijn ouders, t.w. Zijn vader Ragenerus en Zijn moeder Albrada;
met dien verstande, dat genoemde plaats van de Heilige Remigius die als hoofdstad van Frankrijk van oudsher altijd met koninklijke schenkingen is vereerd, ook door Onze koninklijke giften rijker en machtiger worde en dit allodium als zijn eigendom naar wet en recht ten eeuwige dage bezitte, opdat men terzelfder plaatse altijd de gebedsgedachtenis houde van Ons en Onze eerste echtgenoot Giselbertus voornoemd tesamen, en door voortdurende gebeden, offergaven en smekingen deze gebedsgedachtenis vroom viere voor het aanschijn van God, tot wie deze gericht is.
Dit allodium heeft naar ambtelijke vastlegging, alles bij elkaar gerekend, een grootte van 82 mansi, zowel bebouwd als onontgonnen land, bossen, beemden, wijnbergen en weiden, akkers, molens, wateren of waterlopen, uitgangen en toegangswegen.
Zou overigens iemand het ooit wagen deze koninklijke overdracht aan te vallen of in vijandelijke gezindheid schade te berokkenen, dan zal hij als schuldig aan majesteitsschennis de straffen ondergaan die aan zijn vermetelheid beantwoorden. Bovendien zal hij aan God en de Heilige Remigius de wettelijke genoegdoening en volle schadevergoeding schenken en zo zal deze onze koninklijke schenking voor altijd onverlet en onaantastbaar blijven.
Gedaan de 10e februari in het jaar van de menswording des Heren 968, in het bovengenoemd graafschap, in de plaats die genoemd wordt Hacta (Echt)
In het 32e jaar van de regering van Heer Otto, de beroemde heerser en doorluchtige keizer en in het 7e jaar van de regering van zijn gelijknamige zoon.

Dit is het teken van Vrouwe Gerberga, roemrijke Koningin, die met koninklijk gezag dit schriftstuk dat zij liet opmaken, genadig bekrachtigde en door anderen liet bevestigen.
Dit is het teken van de veel belovende jongeling Carolus.
Dit is het teken van Graaf Arnulf, die als gevolmachtigde van de koningin deze overdracht volbracht.
Dit is het teken van graaf Emmo.
Dit is het teken van graaf Ansfried
Dit is het teken van Hubertus
Dit is het teken nogmaals van Hubertus.
Dit is het teken van Gotram.
Dit is het teken van Franco.
Dit is het teken van Gerardus.
Dit is het teken van Eurvinus.
Dit is het teken van Adelstamnus.
Dit is het teken van Hunico.
Dit is het teken van Godelivus.
Dit is het teken van Ysaac.
Dit is het teken van Theodericus.
Dit is het teken van Onulfus.
Dit is het teken van Wilbertus.
Dit is het teken van Rotlandus.
Dit is het teken van Ragenerus.

Gegeven de 12e februari door de hand van de koningin en overgenomen door Heer abt Hugo, die daar aanwezig was met zijn voogd, voornoemde graaf Emmo.


Klik hier om terug te keren naar het foto-overzicht

© 2009 W. Leunissen